BaraBen publicerade i måndagskväll en genomgång utav IFK Göteborgs bokslut genom åren 2007-2019 och där senaste bokslutet studerades djupare.

Max Markusson valde på kort notis att tacka ja till en intervju där vi berörde en hel del punkter som togs upp i publiceringen.

Vi vill börja med att tacka Max för snabb återkoppling och viljan att besvara frågorna på ett korrekt och ärligt sätt. Svaren Max Markusson ger är hans egna skrivna ord och ej redigerade.

Max Markusson! Bästa redovisade resultat sen 2009! Hur mår man som klubbdirektör en dag som denna?

Man mår bra. Särskilt med tanke på att ingångsvärdet, när vi satte vår långsiktiga strategi, var oerhört tufft. Nu har vi varit oerhört noggranna hela vägen och har haft möjlighet att fatta aktiva val längs vägen så resultatet är ingen överraskning för oss utan det känns snarare kul att kunna visa för våra medlemmar och supportrar – svart på vitt – att vi har trampat rätt längs vägen.

Vilka intäktsposter är du mest nöjd över?

Jag är mest nöjd över helheten. Det är det som är mitt ansvar i slutändan och vi att vi har kunnat vikta våra insatser på ett balanserat vis.

Vilka intäktsposter känner du att där ska vi allt kunna bli ännu bättre på? Är det någon specifik post som du ser ytterligare potential på detta år?

Tror att vi kan bli bättre på flera väsentliga områden. Men framförallt så vill vi se utveckling över tid.

Publiksnittet ökar och hamnar nästan i linje med 2017 års publiksnitt. Ändå backar publikintäkterna med över fem miljoner kronor. Vad beror detta på? Är det enbart på grund av flytten till Ullevi där klubben fick spela sina hemmamatcher innan lasset gick tillbaka till Gamla Ullevi?

Flera saker – dels så är det inte helt rättvisande då vi har förändrat bokföringsprinciper avseende internfaktureringar för våra partners eftersom vi vill skapa större incitament än förut för det interna arbetet. Förutom detta så har jag vid otaliga tillfällen försökt förklara för både journalister och andra intresserade att en flytt till Ullevi medför ett antal kostnader samt större arbetsinsats än på Gamla Ullevi vilket i slutändan inte ger den nettoeffekt som man kanske skulle önska.

Vad är förväntningarna på publikintäkterna om vi tar det per åskådare. Förra året var snittintäkten 157 kr medan 2018 låg den på 183 kr. Vad konkret behöver göras för att få upp snittintäkterna?

Se ovan fråga – snittintäkten per åskådare har ökat men framöver kommer vi arbeta än mer aktivt med dynamisk prissättning inför vissa matcher.
Dock är det stora tricket att skapa en efterfrågan som överstiger utbudet – det är först då vi ser det reella marknadsvärdet per biljett.

Har IFK Göteborg budgeterat ett publiksnitt för kommande säsong och hur stor är den?

Vi har i vår affärsplan att vi skall öka snittet för varje år över en 5-årsperiod. Exakt vad detta innebär i vår budget kommenterar vi inte.

Är Gamla Ullevi rätt arena för oss om vi ska växa? Vi är en bra bit efter Stockholmslagen och Malmö FF i publikintäkter?

Gamla Ullevi innebär en mängd begränsningar. Dock ska vi vara ödmjuka inför det faktum att vi i dagsläget inte fyller arenan i sin nuvarande utformning så det är svårt att genom det argumentera för en arena mer större kapacitet.
Men trots detta så tror vi att en arena som ger en bättre upplevelse än vår nuvarande kan öka intresset men även ge oss större utrymme att manövrera kring övriga kommersiella intäkter i samband med match.

Hur går det med Clean court diskussionerna? Är det fortsatt en aktuell fråga för IFK Göteborg?

Jag kommenterade detta på ett medlemsmöte under förra året – IFK Göteborg har inte – och har aldrig haft ”Clean Court” i ordets rätta bemärkelse. Vi har en möjlighet att köpa loss vissa delar av de kommersiella rättigheterna från Got Event men inte de som potentiellt skulle generera de största intäkterna.

Sponsorintäkterna har sen 2016 sjunkit med cirka fem miljoner kronor. Ser ni det som en styrka att vi fortsatt i Allsvenskan har höga sponsorintäkter då de sportsliga resultaten varit sämre eller känner ni att det finns mer att hämta?

Jag tror att vi i ljuset av 2018 ska se det som ett oerhört gott betyg till de hos oss som arbetar med kommersiella partnerskap då vi inte har minskat. Risken efter den kräftgång som har varit på alla plan i klubben under en så pass lång tid är att partners tappar tron på vad vi gör och där tror vi att vi lyckats vända en negativ trend vilket är oerhört glädjande. Framgent måste vi fortsätta att fokusera på att optimera denna del av verksamheten eftersom den inte till 100% korrelerar med det sportsliga resultatet utan kan skapa stabilitet över tid.

IFK Göteborg har de två senaste säsongerna ökat sina spelarförsäljningar och lyckats ta mer betalt för duktiga talanger som gjort bra ifrån sig. Har det varit en medveten strategi att ha is i magen och kunna begära mer betalt?

Jag har tyvärr lite svårt att jämföra med tidigare års strategier eftersom det helt enkelt inte fanns några.

Har intresset för våra unga talanger ökat med tanke på Dahlberg och Nygren försäljningarna. Upplevs det att utländska klubbar i större grad studerar talangerna än vad det gjordes förr?

Vi vet att vår akademi under en längre period har genererat duktiga fotbollsspelare. Det vi har fastslagit är ett arbetssätt som gör det möjligt för dem att visa upp sig i Allsvenskan. Genom detta samt att laget presterar så ökar möjligheterna till försäljningar av egna produkter vilket inom fotbollen är det bästa förädlingsvärde man kan åstadkomma.

Med hänsyn till ekonomin, kan IFK Göteborg idag kunna ge en längre avbetalningsperiod vid en spelarförsäljning för att slutsumman ska bli lite bättre utan att äventyra befintligt kassaflöde?

Vår målsättning är att optimera varje affär i syfte att få till ett så bra nettovärde som möjligt – dvs att se till helheten oaktat ifall det handlar om avbetalningar, agentarvoden eller dylikt. Sista raden är vad som räknas.

Jag gör en bedömning att IFK Göteborg behöver sälja spelare för spannet 30-35 miljoner kronor för att klara budgeten. Förutsatt att intäktsposterna generellt ser identiska ut kommande bokslut. Hur mycket behöver vi sälja för att klara uppsatt budget med noll resultat i fokus?

Vi har fortsatt – och kommer inom en överskådlig framtid vara beroende av spelarförsäljningar. Detta ligger i sakens natur då kärnverksamheten i en elitfotbollsklubb är just fotbollen där en stor del av affären består av försäljningar. Med detta sagt anser jag inte att begreppet driftsunderskott, så som det uttrycks, inte är ett riktigt bra nyckeltal avseende effektivitet. Det skulle vara som att SKF redovisar resultat för och efter försäljning av kullager.

Så – Ja, vi både vill och behöver sälja spelare. Dock så innebär en förbättrad likviditet och förstärkt Eget Kapital ett utrymme avseende VILKEN spelare och NÄR vi kan/vill sälja. Det finns ett måltal i budgeten för detta som vi inte kommenterar men genom detta finns det även ett antal alternativ för handlingar som kan genomförs utifall vi inte hittar en lösning som långsiktigt gagnar klubben.

TV-intäkterna kommer på helåret öka i år mot förra året. Är det klart med SEF hur fördelningen utav pengarna kommer att bli och hur stora intäkter kan IFK Göteborg förvänta sig att få denna säsong?

Ja detta följer ett system som bygger på de sista 5 årens placering i Allsvenskan och som i sin tur ger en koefficient som fördelar intäkterna. Exakt vad detta slutar på har dock även att göra med vilka interna kostnader som SEF har för sin verksamhet vilket gör att vi inte vill lämna ut exakta tal.

Merchförsäljningen lyfte förra året. Vi har en ny avtalsleverantör, vad är IFK Göteborgs förväntningar inom merchandise?

Vi har stora förväntningar på merchandise – fast återigen – över tid. Det var nödvändigt att få in en leverantör som passar oss i den resa som vi är inne på. Genom detta har vi kunnat investera i både Blåvittshopen och kommunikation kring densamma. På kort sikt så är uppdraget främst att bryta den negativa trend som varit de senaste åren och skapa ett positivt kassaflöde.

En tydlig trend kring matchtröjor är att dem blir allt dyrare och en viktigare inkomstkälla för fotbollsklubbar. Det är allt vanligare att en matchtröja landar för över tusenlappen. Är jag helt fel ute i min tro att kommande matchtröja ska upp i pris och kommer kosta 999 kr?

Vad matchtröjan kommer att kosta får vi alla reda på inom kort då årets tröja släpps. Generellt sett så har vi valt en väg där pris och kvalité följs åt i vår premiumkollektion men samtidigt så ska det alltid finnas alternativ för dem som vill ha billigare alternativ.

Förra året ökade IFK Göteborgs personalkostnader och i år är det budgeterat att personalkostnaderna ska ner till 2017:års nivåer. Av topp sju lagen så har IFK Göteborg lägst personalkostnader. Vad är anledningen till att denna post ska minska? Är det neddragningar eller kostnadseffektiviseringar som ligger till grund?

Personalkostnaderna är en summa av både spelare, sign-on samt lön till tjänstemän. Vi har under 2019 både omfördelat samt effektiviserat över hela organisationen. En del konsultkostnader är överflyttade till personalkostnader samt att en lönestrategi för A-truppen är fastställd. Detta innebär att vi har en god kostnads- samt effektivitetskontroll över hela linjen och därigenom kan vi se att det fortsatt går att strömlinjeforma organisationen med bibehållen kompetensnivå.

Det skall i sammanhanget tilläggas att vi har och kommer fortsatt att ha extremt höga krav på sporten genom att följa de fastslagna nivåerna och lägga mer tid på utveckling samt scouting för att säkerställa en så hög ackuratess som möjligt vid värvningar. Vi tror inte att vi i dagsläget kan konkurrera enbart genom lönenivåer i vår sportsliga verksamhet därför blir det viktigt att få vad man i företagsvärlden kallar för ett så högt ROI (return on investment) per investerad krona genom att förädla och utbilda de spelare som kommer till IFK Göteborg.

Avskrivningarna är nere på 2007 års nivåer och näst lägst av topp sju klubbarna i Allsvenskan. Ser ni att detta kommer öka i takt med att klubben nu har lite mer ekonomi att utgå ifrån när det kommer till spelarköp?

Det får framtiden utvisa – se ovan fråga. För övrigt är avskrivningar inget optimalt mått på spelarköp.

Det egna kapitalet har inte varit så stor sen 2013. Målet att ha ett eget kapital på 25 miljoner kronor finns det goda förutsättningar att nå efter detta år. Är målet 25 miljoner kronor i eget kapital en målsättning för dagen eller kommer den vid uppnått mål kommande bokslut revideras uppåt?

Det uppsatta målet i affärsplanen låg på 25 MKR. Då detta nästintill är uppnått finns det anledning att tro att det utvecklas ytterligare i våra målsättningar.

Likvida medel ökar men är fortsatt i jämförelse med övriga topp sju klubbarna väldigt lågt. Vad har klubben för mål? Vad anses vara en sund grund att stå på innan man kan växla upp och göra större investeringar?

Det mål som är uttalat är 10% av omsättningen. Vi är inte riktigt där ännu och i vår värld är cash-flow en nyckelfaktor för trygga investeringar. Vi kommer fortsatt att vara noggranna i vår likviditetsplanering men som tidigare beskrivits så är inte storleken på investeringen avgörande utan snarare det potentiella förädlingsvärdet alternativt ROI vilket gör att för IFK Göteborg behöver inte förhållandet vara 1:1 avseende kostnader och sportslig framgång.

Jag noterar poster med utgående ränta som betalats i bokslutet. Är det ränta på en checkredit när likvida medel varit slut? Om så är fallet hur ser läget ut idag, behöver IFK Göteborg använda sig utav denna kredit?

Räntekostnader kan bero på flera delar i verksamheten och även ifall det är känt att vi har en checkkredit så kommenterar vi inte nyttjandet av densamma.

Våra kortfristiga skulder är trots förbättringar de senaste tre åren fortsatt högre än våra omsättningstillgångar. Har IFK Göteborg en målsättning att omsättningstillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna vid nästa bokslut?

Det vi pratar om är kassalikviditet och där har vi (än så länge) inte något uppsatt mål utan snarare tittar vi på de övergripande likviditetsmålen samt organisationens soliditet.

Vad skulle du vilja hälsa supportrarna kring ert bokslut och årets ekonomiska utmaningar?

Att vi har stängt år 1 av 5. Bokslutet visar att vi har fattat kloka beslut utifrån den givna situationen men det finns oerhört mycket kvar att göra.
Dock känns det som att den blåvita familjen gemensamt att lyckats med något som många trodde skulle vara omöjligt och jag hoppas att alla som engagerar sig i IFK Göteborg inser hur mycket varje enskild individ betyder för fortsatt utveckling. Bli medlem, köp biljett till våra matcher, ha på er halsdukar, tröjor och annat som visar på tillhörighet. Fortsätt tro på den resa som vi har påbörjat och fortsätt visa den glöd som alla visade under 2019 på Gamla Ullevi.
Tillsammans är vi Blåvitt och vi ska fan tillbaka till toppen!

Categories:

BaraBen-podden
Facebook
Kategorier